SAGE

Sage siedziba firmy

Od 1971 ameryka?ska firma Sage Products opracowuje nowatorskie, jednorazowe produkty opieki zdrowotnej, ciesz?ce si? zaufaniem wiod?cych placówek opieki zdrowotnej na ca?ym ?wiecie. Podstaw? filozofii firmy jest profilaktyka, dzi?ki której zabiegi o udowodnionej skuteczno?ci prowadz? do poprawy rezultatów. Celem firmy jest pomaganie placówkom opieki zdrowotnej w poprawie bezpiecze?stwa pacjentów oraz osi?ganych rezultatów poprzez zapobieganie infekcjom zwi?zanym z opiek? zdrowotn?, uszkodzeniom skóry i innym negatywnym skutkom leczenia szpitalnego.